Definities en begrippen:

Renovatie Kampioen:
Renovatie Kampioen – Vontstraat 69 te 9700 Oudenaarde – BTW: BE0701931491 – info@renovatiekampioen.be

Wederpartij:
De wederpartij (opdrachtgever, klant) van Renovatie Kampioen

Diensten:
Diensten die we aanbieden zoals  renovatiewerken, klussen, reinigingen en andere werken voor zowel particulieren als bedrijven.

Producten:
Producten die gebruikt worden voor de uit te voeren renovatiewerken.

Algemeen

Op alle overeenkomsten van Renovatie Kampioen zijn deze voorwaarden van toepassing tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Offertes en Aanbiedingen

Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat een akkoord gegeven wordt. Akkoord kan gegeven worden door de offerte te ondertekenen en door te sturen (post of inscan en via mail) of een mail te sturen met duidelijke melding van goedkeuring en offertenummer en met in bijlage de offerte.

Een offerte kan vervallen indien producten, materialen of diensten in tussentijd niet meer beschikbaar zijn.

De prijzen op onze offertes zijn inclusief 6% btw tenzij anders vermeld.

De totaalprijs van de offerte is de totaalprijs tenzij anders vermeld (vb: regi uren, vermoedelijke hoeveelheden, afmetingen van de klant), in dergelijk geval kan de prijs dus hoger uitkomen dan het totaalbedrag van de offerte.

Wanneer geen plaatsbezoek is gebeurt hebben we ten alle tijde de mogelijkheid de offerte niet bindend te verklaren.

Ramen en deuren worden inbegrepen in de berekening voor bijvoorbeeld schilderwerken aangezien hierbij extra werk nodig is (dagkanten, afplakken, schilderen langs lijsten). Bij zeer grote raam- oppervlakten zal hier wel rekening mee gehouden worden. Deze kunnen dus niet nadien in mindering worden gebracht (tenzij anders vermeld op de offerte).

Indien niet anders vermeld is een offerte 30 dagen geldig na opmaak.

Leveringstermijn en wijzigingen

Een vooropgesteld termijn voor het uitvoeren van de werken kan bij het overschrijden nooit leiden tot het nietig verklaren van de overeenkomst. Dit kan enkel na een schriftelijke ingebrekestelling en een nieuw voorstel met een redelijk termijn voor de uitvoering van de werken.

Uitvoeringen

Renovatie Kampioen heeft het recht de werken te laten uitvoeren door derden. We hebben het recht een voorschot factuur of tussentijdse facturen op te maken, bij niet-betalingen kan dit leiden tot het tijdelijk opschorten van de werken.

Indien tussendoor wijzigingen aan de overeenkomst worden deze eerst besproken en overlegd. Na wederzijds akkoord kan hiervoor een extra offerte of aparte factuur voor worden opgemaakt. Geen van beide partijen is verplicht in te gaan op wijzigingen. Kleine afwijkingen van de offerte kunnen invloed hebben op de eindfactuur (afmetingen, regi uren, ..).

Prijswijzigingen

Renovatie Kampioen is gerechtigd de prijs te wijzigen (ook wanneer dit niet zo vermeld werd) in de volgende gevallen:

 • Bij wijzigingen aan de overeenkomst gewijzigd
 • Toekomende bevoegdheid of een op een rustende verplichting ingevolge de wet
 • Bij kostprijsverhogende omstandigheden na de aanmaakdatum van de offerte (lonen, materiaalkost, product kost, in- en uitvoer kost, duane kost, overheidskosten, belastingen en vergunningskosten
 • Indien de situatie van het werf of condities veranderd is (door de Wederpartij of omstandigheden) waardoor de originele overeenkomst niet meer voldoende is.
 • Indien de Wederpartij gedeeltelijke aanpassingen wil of verminderingen wil. De eenheidsprijzen kunnen hierdoor hoger worden en/of bijkomende kosten kunnen in rekening worden gebracht (transportkost, startkost, retourkost, kost van alle vooraf nodige producten) .
 • Afvalkosten die pas geweten zijn na weging bij containerdienst.

Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

Renovatie Kampioen kan zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling de verplichtingen en overeenkomst opschorten bij volgende situaties:

 • De Wederpartij de overeenkomst niet of niet tijdig naleefd
 • Na de overeenkomst aan het licht is gekomen dat de Wederpartij de financiële verplichtingen niet zal of niet kan nakomen (faillissement, beslaglegging, schuldsanering of dergelijke melding door de klant)
 • Indien er een voorschotfactuur is deze niet tijdig betaald is
 • Indien in de overeenkomst gevraagd werd aan de Wederpartij zekerheid te geven (bankwaarborg, akkoord bemiddelaar,…) en deze er niet of onvoldoende is.
 • Indien de situatie van het werf of condities veranderd is (door de Wederpartij of omstandigheden) waardoor de originele overeenkomst niet meer voldoende is.
 • Bij vertragingen door de Wederpartij

Indien Renovatie Kampioen de overeenkomst opgeschort gevolg van één van de bovenstaande punten dan behoudt deze alle rechten en voorwaarden van de overeenkomst.

Bij ontbinding in elk geval (door de Wederpartij of door Renovatie Kampioen) is de Wederpartij aansprakelijk voor de reeds gemaakte kosten (direct of indirect) en uitgevoerde werken. De gemaakte kosten zijn direct opeisbaar.

Overmacht

Overmacht zijn omstandigheden waar Renovatie Kampioen geen invloed op heeft en niet kan voorkomen dit bovenop de wet en jurisprudentie onder overmacht verstaan.

Renovatie Kampioen is niet gebonden aan de afgesproken verplichtingen wanneer er sprake is van overmacht en de overeenkomst niet kan worden nageleefd.

Zolang er sprake is van overmacht kunnen de verplichting worden opgeschort. Indien een periode van overmacht langer dan 2 maanden kan elke partij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding. Reeds uitgevoerde werken dienen na ontbinding wel in rekening gebracht te worden.

Betalingen

Facturen dienen binnen de 8 dagen volledig betaald te worden tenzij anders vermeld. Betalingen dienen te gebeuren in de opgegeven betaalmethodes.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Renovatie Kampioen heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Renovatie Kampioen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Renovatie Kampioen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Belgische incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Renovatie Kampioen echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Renovatie Kampioen in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van  Renovatie Kampioen totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Renovatie Kampioen gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Door Renovatie Kampioen geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Renovatie Kampioen veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij  verplicht om Renovatie Kampioen daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings-en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Renovatie Kampioen ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Renovatie Kampioen gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Renovatie Kampioen bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. Voor het geval Renovatie Kampioen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Renovatie Kampioen en door Renovatie Kampioen aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Renovatie Kampioen zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garantie

De door Renovatie Kampioen te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in België zijn bestemd.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Renovatie Kampioen verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend-en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Renovatie Kampioen, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver-of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

Voorwaarden garantie schilderwerk: 

 • De geverfde ondergrond moet goed onderhouden en gereinigd worden
 • Duidelijke uitleg van de situatie voor de start van de werken
 • Zien voor een optimale verluchting  / ventilatie
 • Moet de oorzaak zijn van de door ons uitgevoerde werken
 • Duidelijke melding van mogelijke ongewone situaties die de geverfde ondergrond kan ondervinden
 • De geschilderde oppervlakte beschermen van vocht
 • Zout opbouwing (kan eruit zien als blaasvorming) door aanwezig grondvocht niet inbegrepen tenzij vochtbestrijding werken uitgevoerd werden.

Voorwaarden Vochtbestrijding – opstijgend vocht:

 • Geen gaten boren in de behandelde muren (meestal tot 1 meter hoogte)
 • Niets in de muren bevestigen (nagels, schroeven, …)
 • Pleisterwerken niet tot op de grond (om overbrugging te voorkomen)
 • Muren correct laten uitdrogen
 • Muren beschermen van ander vocht

Onderzoek

De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk aan Renovatie Kampioen te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Renovatie Kampioen in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Renovatie Kampioen in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Renovatie Kampioen de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Renovatie Kampioen, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel

vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Renovatie Kampioen te retourneren en de eigendom daarover aan Renovatie Kampioen te verschaffen, tenzij Renovatie Kampioen anders aangeeft.

Aansprakelijkheid

Indien Renovatie Kampioen aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. Renovatie Kampioen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Renovatie Kampioen is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Renovatie Kampioen uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Renovatie Kampioen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Renovatie Kampioen toegerekend kunnen worden;

-redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

Renovatie Kampioen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs-of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

De aansprakelijkheid van Renovatie Kampioen is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Renovatie Kampioen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Medewerkingsplicht wederpartij

De wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat de aflevering van in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te leveren zaken onbelemmerd kan plaatsvinden. Indien de wederpartij niet voldoet aan deze verplichtingen wordt Renovatie Kampioen geacht aan de afleverplicht te hebben voldaan door de enkele aanbieding der zaken.

De wederpartij garandeert daarbij dat een vlotte en ongestoorde vervulling van de werkzaamheden van Renovatie Kampioen  is gewaarborgd, en dat de plaatsen en ruimtes, waarin de werkzaamheden moeten worden verricht aan de daartoe te stellen eisen voldoen, zoals onder meer:

-vlakke, waterpas liggende vloeren;
-haaks op elkaar staande muren;
-zodanig aangelegde leidingen, pijpen en kokers dat opstelling van de te plaatsen bouwprojecten ontwerp kan plaatsvinden;
-onbelemmerde toegangswegen;
-afgesloten, droge en verwarmde werk-en plaatsingsruimtes;
-voldoende water, gas en elektriciteit, alsmede verlichting;
-schone vloeren en wanden.

Risico-overgang

Bestelde zaken zijn vanaf het moment van aflevering aan de vervoerder voor risico van de wederpartij, ook als het vervoer door of vanwege Renovatie Kampioen geschiedt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betreft het de levering van zekere, bepaalde goederen, dan zijn deze van het moment van het tot stand komen der overeenkomst voor rekening van de wederpartij.

Indien is overeengekomen dat de goederen voor rekening en risico van Renovatie Kampioen worden vervoerd en afgeleverd, dan is de aansprakelijkheid van Renovatie Kampioen beperkt tot het bedrag dat door verzekering is gedekt of wordt vergoed.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Renovatie Kampioen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Renovatie Kampioen toerekenbaar is. Indien Renovatie Kampioen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Renovatie Kampioen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Renovatie Kampioen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Renovatie Kampioen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Renovatie Kampioen partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Belgisch Koopverdrag wordt uitgesloten. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Terzake van eventuele geschillen is uitsluitend bevoegd de rechter van de vestigingsplaats van Belgisch Koopverdrag, tenzij een andere rechter krachtens de regels van dwingend recht bevoegd is.

Vragen of graag even afgesproken?

We geven u graag advies op maat.

Neem gerust contact met ons op

© Renovatie Kampioen